Įstatai

PATVIRTINTA
Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos
Visuotiniame neeiliniame narių susirinkime 2009 06 19

1. BENDROJI DALIS

1.1. Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija (toliau vadinama „Asociacija“) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti, tenkinti narių ekonominius, verslo ir organizacinius poreikius.
1.2. Asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais bei šiais Įstatais.
1.3. Asociacijos pavadinimas – Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija.
1.4. Asociacijos veiklos terminas – neribotas.
1.5. Asociacijos buveinė yra A. Goštauto g. 40A, Vilnius, Lietuvos Respublika.
1.6. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI

2.1. Asociacijos veiklos tikslai:
2.1.1. įstatymų leidžiamais būdais siekti, kad visoje Lietuvoje būtų sudarytos kuo palankesnės sąlygos nekilnojamojo turto plėtros veiklai;
2.1.2. tirti, analizuoti ir spręsti aktualius nekilnojamojo turto plėtros veiklos klausimus;
2.1.3. atstovauti Asociacijos narių interesus Lietuvos ir užsienio valstybės ir savivaldos institucijose, tarptautinėse, nevyriausybinėse ir kitose organizacijose;
2.1.4. ginti Asociacijos narių teises, laisves ir teisėtus interesus;
2.1.5. skatinti Asociacijos narių bendradarbiavimą;
2.1.6. sutelkti Asociacijos narių pastangas siekiant sukurti kuo palankesnes sąlygas nekilnojamojo turto plėtros veiklai;
2.1.7. teikti Asociacijos nariams konsultacijas ir metodinę pagalbą.
2.1.8. siekti kitų Asociacijos narių poreikius atitinkančių ir galiojantiems teisės aktams neprieštaraujančių tikslų.
2.2. Įgyvendindama savo tikslus, Asociacija vykdo šią veiklą:
· nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas (70.20);
· techninės įrangos naudojimo konsultacijos (72.10);
· duomenų apdorojimas (72.30);
· veikla susijusi su duomenų bazėmis (72.40);
· gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (73.10);
· rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (74.13);
· konsultacinė verslo ir valdymo veikla (74.14);
· architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos (74.20);
· techninis tikrinimas ir analizė (74.30);
· kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla (74.87);
· suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (80.42);
· verslininkų ir darbdavių organizacijų veikla (91.11);
2.3. Asociacija gali vykdyti ir kitą įstatymų nedraudžiamą ūkinę – komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems Įstatams ir veiklos tikslams ir reikalinga Asociacijoms tikslams pasiekti.

3. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Asociacija turi Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytas teises ir pareigas.
3.2. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme, kituose teisės aktuose bei šiuose Įstatuose.

4. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Asociacijos nariais gali būti juridiniai asmenys, užsiimantys arba ketinantys užsiimti nekilnojamojo turto plėtros veikla.
4.2. Asociacijos narys turi teisę:
4.2.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
4.2.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis (už Asociacijos nustatytą mokestį, jeigu toks mokestis už atitinkamas paslaugas nustatytas);
4.2.3. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
4.2.4. bet kada išstoti iš Asociacijos prieš tai su ja atsiskaitęs. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir/ar turtas negrąžinami;
4.2.5. laikinai, iki vienerių metų laikotarpio, sustabdyti savo narystę Asociacijoje prieš tai su ja atsiskaitęs. Šiuo atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir/ar turtas negrąžinami. Asociacijos nariui nusprendus atnaujinti savo narystę Asociacijoje, jis privalo raštu informuoti Valdybą, kuri artimiausiame savo posėdyje priima sprendimą dėl pareiškėjo narystės Asociacijoje atnaujinimo. Toks narys pakartotinai stojamojo įnašo nemoka.
4.2.6. teikti pasiūlymus dėl Asociacijos veiklos, gauti ir skleisti informaciją apie Asociaciją;
4.2.7. kitas teisės aktuose ir šiuose Įstatuose nustatytas teises.
4.3. Asociacijos nariai privalo laikytis šių Įstatų ir nustatyta tvarka mokėti nario mokestį.
4.4. Stojamųjų įnašų ir nario mokesčių dydis bei mokėjimo tvarka yra nustatoma Visuotinio narių susirinkimo.
4.5. Nauji Asociacijos nariai priimami Valdybos sprendimu. Juridinis asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, turi pateikti Valdybai prašymą tapti Asociacijos nariu, kuriame be kita ko turi nurodyti savo identifikacinius duomenis bei įrodymus apie nekilnojamojo turto plėtros veiklos vykdymą ar ketinimą vykdyti tokią veiklą. Valdyba turi teisę netenkinti pateikto prašymo tapti Asociacijos nariu. Tokiu atveju šio juridinio asmens tapimas Asociacijos nariu gali būti svarstomas artimiausiame Visuotiniame narių susirinkime.
4.6. Asociacijos narys norintis išstoti iš Asociacijos arba laikinai sustabdyti savo narystę joje turi pateikti prašymą Valdybai, kuri priima sprendimą dėl tokio Asociacijos nario išstojimo iš Asociacijos arba laikino narystės joje sustabdymo.
4.7. Asociacijos nariai, nesilaikantys šių Įstatų, nemokantys nario mokesčių arba neatitinkantys Asociacijos nariams keliamų kriterijų, Valdybos sprendimu gali būti pašalinti iš Asociacijos.

5. VALDYMAS

5.1. Asociacijos organai yra: Visuotinis narių susirinkimas, Valdyba ir Direktorius.
5.2. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausiasis Asociacijos organas, kuris:
5.2.1. keičia Asociacijos įstatus;
5.2.2. skiria (renka) ir atšaukia Valdybos narius bei skiria (renka) ir atšaukia Valdybos pirmininką – Prezidentą;
5.2.3. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
5.2.4. tvirtina Asociacijos biudžetą bei numatomos veiklos programą;
5.2.5. tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
5.2.6. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
5.2.7. išklauso ir įvertina Valdybos ataskaitas;
5.2.8. sprendžia kitus Asociacijos veiklos klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir šiuos Įstatus tai nėra priskirta kitų Asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
5.3. Susirinkimą šaukia Valdyba kartą per metus ne vėliau nei per 4 (keturis) mėnesius nuo Asociacijos finansinių metų pabaigos. Valdybos sprendimu arba raštu pareikalavus ne mažiau negu 1/5 Asociacijos narių, turi būti sušauktas neeilinis Visuotinis narių susirinkimas.
5.4. Apie Visuotinio narių susirinkimo datą ne vėliau negu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki susirinkimo skelbiama spaudoje arba raštu informuojamas kiekvienas Asociacijos narys. Pranešime apie rengiamą Visuotinį narių susirinkimą nurodoma preliminari susirinkimo darbotvarkė.
5.5. Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas (nutarimas) laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, t.y. jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis), išskyrus:
· nutarimai, nurodyti 5.2.1 ir 5.2.6 punktuose priimami, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių;
· kai renkami Valdybos nariai, kiekvienas dalyvaujantis Susirinkime narys turi tiek balsų, kiek yra renkama Valdybos narių. Šiuos balsus dalyvaujantis skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrinktais laikomi daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių vienodą skaičių balsų yra daugiau nei laisvų vietų Valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Susirinkime dalyvaujantis narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.
5.6. Jeigu Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau negu po mėnesio šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant to, kiek pakartotiniame susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.
5.7. Tarp Visuotinių narių susirinkimų Asociacijai vadovauja Valdyba susidedanti iš 10 (dešimties) narių. Valdybai vadovauja Valdybos pirmininkas – Prezidentas (toliau taip pat vadinamas „Prezidentu“).
5.8. Valdyba:
5.8.1. numato, svarsto ir tvirtina Asociacijos veiklos kryptis;
5.8.2. tvirtina Asociacijos pajamų ir išlaidų sąmatas;
5.8.3. iš savo narių renka Valdybos pirmininko pavaduotoją bei narius, atsakingus už atskiras Asociacijos veiklos sritis;
5.8.4. tvirtina revizorių (auditorių) ir nustato jo apmokėjimo tvarką;
5.8.5. skiria ir atleidžia Asociacijos Direktorių bei nustato jo atlyginimą;
5.8.6. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus, skiria filialų ir atstovybių vadovus;
5.8.7. parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos veiklos ataskaitą;
5.8.8. tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo Asociacijos nariams tvarką;
5.8.9. sprendžia kitus Asociacijos veiklos klausimus, jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymui, kitiems Lietuvos Respublikos teisės aktams bei šiems Įstatams.
5.9. Valdybos narius ir Prezidentą 2 (dvejiems) metams skiria Visuotinis narių susirinkimas.
5.10. Valdyba renkasi ne rečiau negu vieną kartą per tris mėnesius. Pareikalavus Direktoriui, Prezidentui arba ne mažiau negu 1/5 Valdybos narių, turi būti sušauktas neeilinis Valdybos posėdis.
5.11. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip pusė Valdybos narių. Valdybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jei balsavimo metu balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia Prezidento balsas.
5.12. Valdybos nariai ir Prezidentas savo pareigas vykdo neatlygintinai. Valdyba už savo darbą atsiskaito Visuotinam narių susirinkimui.
5.13. Prezidentas:
5.13.1. šaukia Valdybos posėdžius ir juose pirmininkauja;
5.13.2. pasirašo darbo sutartį su Direktoriumi ir tvirtina jo pareigybinius nuostatus.
5.14. Pirmininkauti Valdybos posėdžiui Prezidentas gali pavesti Valdybos pirmininko pavaduotojui arba kitiems Valdybos nariams. Prezidentas, Valdybos pirmininko pavaduotojas ar kiti Valdybos nariai negali pirmininkauti Valdybos posėdžiui, jei sprendžiami tiesiogiai su jų asmeniu susiję klausimai bei negali šiais klausimais balsuoti.
5.15. Asociacijos kasdieninę veiklą organizuoja ir vykdo Direktorius, kurį 2 (dvejiems) metams skiria Valdyba.
5.16. Direktorius:
5.16.1. vadovauja Asociacijos administracijai;
5.16.2. Asociacijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja Asociacijai kitose institucijose;
5.16.3. priima ir atleidžia iš darbo administracijos darbuotojus, nustato jų pareiginius nuostatus ir atlyginimus;
5.16.4. Asociacijos vardu sudaro sutartis su trečiaisiais asmenimis;
5.16.5. įgyvendina Valdybos ir Visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
5.16.6. atsako už Asociacijos lėšų ir pajamų tvarkymą;
5.16.7. atsiskaito Valdybai.
5.16.8. sprendžia kitus einamuosius Asociacijos veiklos klausimus, jei tai nepriskirta kitų organų kompetencijai.

6. ASOCIACIJOS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

6.1. Asociacija gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Asociacijos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
6.2. Sprendimus dėl asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Valdyba.
6.3. Filialas ar atstovybė veikia pagal Valdybos patvirtintus filialo ar atstovybės nuostatus.
6.4. Asociacijos filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia Valdyba.

7. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA, PAGAL KURIĄ SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA

7.1. Visuotinio narių susirinkimo nutarimai ir kiti nutarimai, sprendimai ar pranešimai, su kuriais reikia supažindinti Asociacijos narius arba kitus asmenis, išsiunčiami jiems ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų po atitinkamo nutarimo ar sprendimo priėmimo. Už savalaikį nutarimų, sprendimų ar pranešimų išsiuntimą atsako Direktorius.
7.2. Visi Asociacijos pranešimai ir skelbimai, kurie turi būti paskelbti viešai, o taip pat kita informacija, kuri turi būti paskelbta viešai, skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.

8.  ASOCIACIJOS TURTAS IR PAJAMŲ ŠALTINIAI

8.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti jos įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas iš šių įstatų 8.2 straipsnyje nustatytų lėšų.
8.2. Asociacijos pajamų šaltiniai:
8.2.1. narių stojamieji įnašai, kasmetiniai narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
8.2.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
8.2.3. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas (įskaitant, bet neapsiribojant rėmėjų perduotomis lėšomis);
8.2.4. užsienio fizinių ir juridinių asmenų bei tarptautinių organizacijų perduotos lėšos ir turtas;
8.2.5. palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;
8.2.6. pajamos gautos už parduotą turtą bei teikiamas paslaugas;
8.2.7. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
8.2.8. lėšos gautos kaip parama;
8.2.9. kitos teisėtai gautos lėšos.
8.3. Asociacijos lėšos ir pajamos naudojami įstatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti, ilgalaikiam turtui, inventoriui įsigyti ir eksploatuoti, Asociacijos samdomų darbuotojų išlaikymui bei jų veiklai organizuoti.

9. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

9.1. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinis narių susirinkimas, kuris tvirtina Asociacijos veiklos ataskaitą. Tarp visuotinių narių susirinkimų Asociacijos veiklos kontrolę vykdo Valdyba.
9.2. Asociacijoje lėšų ir pajamų naudojimo kontrolę vykdo revizorius (auditorius), kuris:
9.2.1. tikrina Asociacijos finansinę veiklą bei dokumentaciją ir išvadas – ataskaitą pateikia Visuotiniam susirinkimui;
9.2.2. visuotinio narių susirinkimo ar Valdybos pavedimu atlieka Asociacijoje finansinius buhalterinius patikrinimus.
9.3. Direktorius privalo pateikti revizoriui (auditoriui) jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.
9.4. Revizoriumi (auditoriumi) negali būti Valdybos nariai bei Direktorius ar administracijos darbuotojai.

10. ASOCIACIJOS REORGANIZAVIMAS LIKVIDAVIMAS

10.1. Asociacija reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.

11. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Asociacijos Įstatai gali būti keičiami Visuotinio narių susirinkimo nutarimu.

Įstatai pasirašyti 2009 m. birželio mėn. 19 d.

PATVIRTINTA
Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos
Visuotiniame eiliniame narių susirinkime 2015 04 23

LIETUVOS NEKILNOJAMOJO TURTO PLĖTROS ASOCIACIJOS

STOJAMOJO ĮNAŠO IR NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

1.Visuotinis narių susirinkimas, įvykęs 2015 04 23, patvirtino tokius stojamųjų įnašų ir nario mokesčio dydžius nuo 2015 05 01:
1.1. Stojamasis įnašas Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos (toliau – „Asociacija“) nariams, nurodytiems Asociacijos įstatų (toliau – „Įstatai“) 4.1 punkte, yra  580 Eur;
1.2. Asociacijos nario mokestis Asociacijos nariams, nurodytiems Įstatų 4.1 ir 4.2 punktuose, yra nustatomas 200 Eur per mėnesį, t.y. 2400 Eur per metus;
1.3. Asociacijos nariai, nurodyti Įstatų 4.3 punkte, yra atleidžiami nuo stojamojo įnašo ir Asociacijos nario mokesčio mokėjimo.

2. Juridinis asmuo pageidaujantis tapti Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos nariu:
2.1. Teikia prašymą Asociacijos prezidentui;
2.2. Prašymas registruojamas Asociacijos administracijoje;
2.3 Pareiškėjo pageidavimas svarstomas artimiausiame Asociacijos valdybos posėdyje.

3. Nauji Asociacijos nariai priimami Asociacijos valdybos sprendimu, remiantis Įstatų 4.7 punktu.
3.1. Naujiems Asociacijoms nariams posėdžio sprendimą per 5 darbo dienas praneša Asociacijos direktorius;
3.2. Naujai priimtas narys ir Asociacijos direktorius per 10 darbo dienų po valdybos posėdžio pasirašo sutartį dėl narystės Asociacijoje;
3.3. Pasirašius sutartį, Asociacijos direktorius, per 3 darbo dienas pateikia naujai priimtam nariui sąskaitą dėl stojamojo įnašo ir nario mokesčio už einamąjį ketvirtį (išskyrus šios tvarkos 1.5 punkte numatytus atvejus).
3.4. Naujai priimtas narys Asociacijos stojamąjį įnašą ir nario mokestį už einamąjį ketvirtį sumoka per 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos.

4. Asociacijos nario mokestis mokamas tokia tvarka:
4.1. Asociacijos nario mokestis mokamas kartą per ketvirtį.
4.2. Asociacijos direktorius Asociacijos nariams pateikia 1/4 Asociacijos nario metinio mokesčio dydžio sąskaitas iki kiekvienų einamųjų metų:
4.2.1. sausio 10 d. – už pirmąjį einamųjų metų ketvirtį;
4.2.2. balandžio 10 d. – už antrąjį einamųjų metų ketvirtį ;
4.2.3. liepos 10 d. – už trečiąjį einamųjų metų ketvirtį;
4.2.4. spalio 10 d. – už ketvirtąjį einamųjų metų ketvirtį.
4.3. Asociacijos narys kiekvienais einamaisiais metais privalo apmokėti 4.2 punkte nurodytas sąskaitas iki einamųjų metų atitinkamai:
4.3.1. sausio 31 d. – sąskaitą, nurodytą šios tvarkos 4.2.1 punkte;
4.3.2. balandžio 30 d. – sąskaitą, nurodytą šios tvarkos 4.2.2 punkte;
4.3.3. liepos 31 d. – sąskaitą, nurodytą šios tvarkos 4.2.3 punkte;
4.3.4. spalio 31 d. – sąskaitą, nurodytą šios tvarkos 4.2.4 punkte.

5. Asociacijos narys ir naujai priimamas Asociacijos narys, nesumokėjęs stojamojo įnašo ir nario mokesčio per 3 ir 4 punktuose nustatytą terminą (išskyrus šios tvarkos 1.5 punkte numatytus atvejus):
5.1. Negali dalyvauti Asociacijos veikloje;
5.2. Artimiausiame valdybos posėdyje Asociacijos direktoriaus teikimu yra svarstomas klausimas dėl jo narystės Asociacijoje.

5.3. Jei Asociacijos narys ir naujai priimamas narys nesumoka stojamojo įnašo ar nario mokesčio per 6 mėn. terminą, jis pašalinamas iš Asociacijos šios tvarkos 7 punkte nustatyta tvarka.

6. Asociacijos narys, pageidaujantis išstoti iš Asociacijos arba laikinai sustabdyti savo narystę joje:
6.1. Pateikia prašymą Asociacijos prezidentui;
6.2. Prašymas yra registruojamas Asociacijos administracijoje.
6.3. Asociacijos valdyba priima sprendimą dėl narystės artimiausiame savo posėdyje. Apie priimtą nutarimą dėl narystės Asociacijoje išstojantysis arba laikinai sustabdantis narystę narys yra informuojamas per 5 darbo dienas po sprendimo priėmimo. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir/ar turtas negrąžinamas.
6.4. Kilus ginčui, išstojęs arba laikinai sustabdęs narystę Asociacijos narys teikia pareiškimą Asociacijos prezidentui, kuris svarstomas artimiausiame valdybos posėdyje.

7. Asociacijos nariai, nesilaikantys Įstatų 4.9 punkto, gali būti pašalinti iš Asociacijos:
7.1. Asociacijos administracija per 5 darbo dienas informuoja narį dėl pašalinimo iš Asociacijos.
7.2. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir/ar turtas negrąžinamas.
7.3. Kilus ginčui išstojęs Asociacijos narys teikia pareiškimą Asociacijos prezidentui, kuris svarstomas artimiausiame valdybos posėdyje.

8. Asociacijos narių sąrašas yra viešas ir skelbiamas tinklalapyje .

9. Už Asociacijos narių apskaitą, informacijos teikimą, savalaikį mokesčių mokėjimą ir sąskaitų išrašymą yra atsakingas Asociacijos direktorius.

Dėl narystės asociacijoje prašome kreiptis tel. (8-5) 262 0350 arba el. paštu: info@lntpa.lt