Projektai

kuriame-lietuvos-ateiti_logo logo

Projektas “Lietuvos nekilnojamojo turto sektoriaus įmonių darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas” įgyvendinimas

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija š.m. liepos 5 d. pasirašė paramos sutartį su Europos socialinio fondo agentūra ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija projekto „Lietuvos nekilnojamojo turto sektoriaus įmonių darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas“ įgyvendinimui. Projektas yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto “Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-01-K „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ .

Bendra projekto vertė 419.743,83 Lt. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos, projekto vykdytojo ir partnerių lėšomis. Projekto įgyvendinimo pradžia – 2013 m. liepos  8 d. , trukmė – 2 metai.

Mokymuose dalyvaus LNTPA narių nekilnojamojo turto sektoriaus įmonių: UAB „Inreal valdymas“, UAB „PST investicijos“, UAB „Ambra investicijos“, UAB EICORE, UAB „SERVICO“ darbuotojai. Projekto mokymuose kvalifikaciją kels 64 darbuotojai.

Projekto tikslas – tobulinti nekilnojamojo turto sektoriaus įmonių darbuotojų profesines kompetencijas, siekiant didinti konkurencingumą ir veiklos efektyvumą.

Projekto uždaviniai:
• Tobulinti darbuotojų profesines kompetencijas įmonių išteklių valdymo ir optimizavimo srityse
• Tobulinti darbuotojų profesines kompetencijas pardavimų proceso valdymo srityse
• Tobulinti darbuotojų profesines kompetencijas ekonomikos, finansų ir teisės srityse bei specializuotas profesines kompetencijas

Tai jau trečiasis asociacijos įgyvendinamas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos projektas. LNTPA  sėkmingai įgyvendino šiuos žmogiškųjų išteklių plėtros srities projektus:

– Lietuvos 2004-2006 m. BPD 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonės „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimo prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ projektas „Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos įmonių mokymai prisitaikant prie rinkos pokyčių“ (Nr. BPD2004-ESF-2.2.0-02-05/0188-05);

– Lietuvos 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-01 priemonės „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ projektas „Nekilnojamojo turto plėtros sektoriaus specialistų kvalifikacijos kėlimas“ (Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-01-372).

DPA gebėjimų stiprinimas

Paprojektis „Darnios plėtros akademijos institucinių gebėjimų stiprinimas, vykdant darnią Lietuvos bendruomenių plėtrą“

Paprojekčio tikslas – padėti sukurti urbanistinę politiką, kuri leistų kurtis ir gyvuoti gyvybingoms, atviroms, saugioms ir aktyvioms bendruomenėms.

Darnios plėtros koncepcijos idėja pripažįstama kaip viena pažangiausių ir pasiteisinusių siekiant visavertės plėtros. Darnus vystymasis įteisintas kaip pagrindinė ilgalaikė visuomenės vystymosi ideologija. Pagrindinės darnaus vystymosi nuostatos konkrečiai suformuluotos pasaulio viršūnių susitikime Rio de Žaneire 1992 m.

Darnaus vystymosi koncepcijos pagrindą sudaro 3 lygiaverčiai komponentai – aplinkosauga, ekonominis ir socialinis vystymasis. O pati darni plėtra – tai nuoseklus, gerai suplanuotas ir kryptingai įgyvendinamas bendruomenių vystymas. Jį sudaro visas kompleksas elementų –  sveikatos apsauga, švietimas, mokymas, socialinė apsauga, bendruomeninė veikla, mokyklos, ligoninės ir kt.

Bendruomenių lygmenyje darnią plėtrą labiausiai lemia šie faktoriai:

1) sveika aplinka (švarus oras, žemė, vanduo; biologinė įvairovė; gamtinių išteklių naudojimas yra pagrįstas ir daro tiesioginę įtaką gyvenimo kokybei);
2) gyvybinga ekonomika (plati ekonominė bazė, prisitaikanti prie kintamų sąlygų, konkuruojanti su kitomis šalies bendruomenėmis; garantuojanti gyventojų užimtumą trumpam ar ilgam laikotarpiui, gebanti pritraukti naujų investicijų);
3) socialinė gerovė (gyventojų saugumas; visiškas ir kokybiškas kultūrinių bei dvasinių poreikių tenkinimas; prieinamas būstas ir komunalinės paslaugos);
4) bendruomenės gyventojų aktyvus ir konstruktyvus dalyvavimas visais bendruomenių plėtros etapais. Prieš kurį laiką didelis nekilnojamojo turto bumas, sparti miestų statybos raida, stichiška priemiestinių zonų plėtra, fragmentiškai išvystyta susisiekimo, socialinė ir inžinerinė infrastuktūra nesukūrė sąlygų darniai plėtrai.

Šveicarijos Konfederacijos ir Lietuvos Respublikos bendradarbiavimo programos finansuojamas paprojektis turėtų padėti spręsti šias problemas siekiant:
1) tobulinti valstybės urbanistinę politiką, orientuojant ją į darnų vystymąsi ir bendruomenių gyvenimo kokybės kėlimą (bendruomenių modernizavimas, prioritetą teikiant racionaliam socialinės, sveikatos, švietimo, kultūros, sporto infrastruktūros kūrimui);
2) stiprinti nevyriausybinio sektoriaus iniciatyvą, gebėjimus bei vaidmenį sprendžiant bendruomenių vystymo problemas (nuolat kelti nevyriausybinio sektoriaus atstovų gebėjimus; įtraukti juos į bendrus projektus; skatinti veikti savarankiškai);
3) stiprinti savivaldybių iniciatyvą, gebėjimus ir vaidmenį vystant savo regionus (kelti savivaldos atstovų gebėjimus; nuolat vykdyti diskusijas dėl bendruomenių problemų sprendimo; teikti pasiūlymus dėl konkrečių bendruomenių vystymo; įtraukti į bendrus projektus);
4) įtraukti visuomenines organizacijas ir privatų sektorių į valdžios sprendimų priėmimo procesą (vystyti šių subjektų bendradarbiavimą ir partnerystę, dalintis „gerąja patirtimi“, vykdyti bendrus projektus);
5) siekti, kad urbanistinės ir regioninės plėtros projektai būtų įgyvendinami kompleksiškai (tvari infrastruktūros plėtra; kompaktiškų miestų ir gyvenviečių kūrimas; efektyvus žemės naudojimas; gamtos bei kultūros vertybių apsauga; valstybė investicijų į regionų plėtrą kaštų ir naudos analizė);
6) skatinti tarptautinį bendradarbiavimą ir perimti pažangią Vakarų Europos valstybių patirtį bendruomenių vystymo srityje;
7) įgyvendinant viešosios infrastruktūros projektus ar teikiant viešąsias paslaugas prioritetą teikti viešosios ir privačios partnerystės (PPP) projektams.

Įgyvendinant paprojektį bus:

Tikimasi, kad esminiai paprojekčio rezultatai prisidės prie gyvybingos, atviros, patrauklios, saugios, tvarios ir sveikos bendruomenės kūrimo.

Paprojektis, finansuojamas Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programos lėšomis. Bendra suma – 291.420 litų. Paramos lėšos – 76,50 proc., bendrojo finansavimo – 13,50 proc., nuosavas vykdytojo indėlis – 10 proc.

INFORMACIJA APIE KONKURSĄ

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija vykdo supaprastintą atvirą konkursą (Bendra pirkimo vertė viršija 100 000 Lt be PVM, tačiau nesiekia tarptautinio pirkimo vertės ribos (LNTP viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklės str. 41) ).

Pirkimo objektas: DPA ir LNTPA narių darbuotojų, savivaldos institucijų ir NVO darbuotojų mokymai

ES finansuojamas Ekologinis projektas

 

Projektas „Kompleksinio visuomenės informavimo apie aplinką centro sukūrimas ir diegimas“ 

Projekto tikslas – panaudojant modernias technologijas ir skirtingus media kanalus, sukurti kompleksinį visuomenės informavimo apie aplinką centrą (KIAC), formuojantį atsakingą ir rūpestingą visuomenės požiūrį į gamtą, ir skatinantį visuomenę  aktyviau dalyvauti priimant sprendimus, kuriais siekiama gerinti aplinką. Šis tikslas bus pasiektas kompleksiškai įgyvendinant projekto uždavinius, kurie, sukūrus techninę bazę, ekologinių situacijų mokomuosius simuliatorius, surinkus aktualią informaciją, parengus TV laidų ir mokymų ciklus,  apklausas, diskusijas, internetinį portalą, leidinius bei kt. padės laiku, tikslingai ir efektyviai teikti visuomenei išsamią ir aktualią informaciją apie aplinką (TV, mobilios ir el. naujienos, naujausios technologijos, problemos bei jų sprendimo būdai, ir pan.), bei ugdys sąmoningą ir suinteresuotą visuomenę skatindami įvairių tikslinių grupių bendradarbiavimą rūpinantis aplinka (apklausos, diskusijos, reportažai, apsikeitimas informacija, simuliacijos ir kt.). Projekte kuriamas kompleksinio informavimo apie aplinką centras orientuotas į šias pagrindines tikslines grupes: valstybės ir savivaldos institucijos (ministerijos, savivaldybės ir kt.);  verslo bendruomenė; plačioji visuomenė ir NVO, atskirai išskiriant vaikus ir jaunimą (moksleiviai ir studentai).

Kompleksinis informavimo apie aplinką centras (KIAC) sudarytas taip, kad aplinkosauginis švietimas būtų vykdomas visais lygiais per skirtingoms tikslinėms grupėms efektyviausiai komunikuojančius media kanalus (įtraukiant ir visiškai šiai sričiai Lietuvos rinkoje naujus sprendimus: simuliatorius, komiksai, mobiliosios naujienos). KIAC sudarytas iš:

Projektas įgyvendina BPD 1 prioriteto „Socialinės ir ekonomikos infrastruktūros plėtra“ 1.3 priemonės „Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“ tikslą – užtikrinti visuomenės teisę į saugią ir švarią aplinką, siekti išvengti ūkinės ir kitos veiklos neigiamo poveikio aplinkai (ar jį sumažinti), išlaikant gamtinių išteklių darnų naudojimą ir formuojant atsakingą visuomenės požiūrį į gamtą.

Projekto uždaviniai:

Siekiant kuo plačiau ir intensyviau skleisti informaciją naudojant patrauklias ir skatinančias pilietinę iniciatyvą priemones reikalinga  įgyvendinti šiuos projekto uždavinius:

Būsimi projekto pasiekimai:

Laukiami projekto rezultatai:

ES finansuojamas Mokymų projektas

Projektas Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos įmonių mokymai prisitaikant prie rinkos pokyčių

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija pasirašė paramos sutartį projekto „Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos įmonių mokymai prisitaikant prie rinkos pokyčių“ įgyvendinimui.

Bendra projekto vertė 1121836 Lt. Projekto pradžia – 2006 m. balandžio 3 d. Projekto pabaiga – 2008  m.

Mokymai prasideda 2006 m. rugsėjo mėnesį. Mokymuose dalyvaus LNTPA narių UAB „Invalda Real Estate“, UAB „MG Valda“, UAB „Realtus“, UAB „Remada“ darbuotojai.

Projekto tikslas – kelti verslo įmonių darbuotojų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų lygį, didinant sugebėjimus prisitaikyti prie rinkos pokyčių.

Projekto uždaviniai:
• Suteikti dalyviams žinių ir įgūdžių, būtinų prisitaikant prie nuolat kintančios verslo bei socialinės aplinkos, remiantis darnios plėtros principais bei strateginėmis nuostatomis.
• Mokymosi procese panaudoti modernias IT.
• Stiprinti socialinį dialogą tarp verslo įmonių darbuotojų.
• Organizuoti dalyvių mokymus darbo vietose.
• Skatinti dalyvius mokytis „visą gyvenimą“.

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos verslo įmonių darbuotojams organizuojami mokymai darbo vietose kompleksiniu būdu:
• tiesioginių mokymų (bendravimo) su lektoriumi būdu.
• interaktyviu Multimedia mokymo būdu.

Multimedia sistema įmonės darbuotojams leistų:
• dalyvauti mokymuose įmonės darbuotojams, nepriklausomai nuo geografinės sklaidos;
• mokymai lanksčiai vyktų darbo vietose;
• darbuotojai tuose pačiuose mokymuose galėtų dalyvauti kelis kartus;
• mokymus būtų galima peržiūrėti ir su medžiaga supažindinti kolegas, nes sistema leidžia daryti mokymo programų naudojimą sinchroniniu ir asinchroniniu būdu;
• saviatestacijos galimybės neapribotos paros ar metų laiku.

Interaktyviems multimedia mokymams (e-learning) užsiregistravę dalyviai ir kiekvieno mokymo pradžioje prisijungę prie sistemos mokymų metu:
• galės klausyti ir stebėti lektorių bei jo vedamus mokymus prie savo darbo vietose esančių kompiuterių;
• užduoti klausimus lektoriui raštu ir/arba žodžiu;
• stebėti lektoriaus demonstruojamą medžiagą savo kompiuterio ekrane;
• naudoti vieningą žinių duomenų bazę;
• stebėti savo mokymosi progresą.