Įstatai

PATVIRTINTA

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos

Visuotiniame eiliniame narių susirinkime 2023 06 29

 Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos įstatai

 1. BENDROJI DALIS

 1.1. Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija (toliau vadinama “Asociacija”) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti, tenkinti narių ekonominius, verslo ir organizacinius poreikius.

1.2. Asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais bei šiais Įstatais.

1.3. Asociacijos pavadinimas – Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija.

1.4. Asociacijos veiklos terminas – neribotas.

1.5. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.6 Asociacija savo veikloje nenaudoja antspaudo.

 1. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI

2.1. Asociacijos veiklos tikslai:

2.1.1. įstatymų leidžiamais būdais skatinti nekilnojamojo turto plėtrą Lietuvoje, siekiant sudaryti tam palankias sąlygas;

2.1.2. tirti, analizuoti ir spręsti aktualius nekilnojamojo turto plėtros veiklos klausimus;

2.1.3. atstovauti Asociacijos narių interesams Lietuvos ir užsienio šalių valstybės ir savivaldos institucijose, tarptautinėse, nevyriausybinėse ir kitose organizacijose;

2.1.4. ginti Asociacijos narių teises, laisves ir teisėtus interesus;

2.1.5. skatinti Asociacijos narių bendradarbiavimą;

2.1.6. teikti Asociacijos nariams konsultacijas ir metodinę pagalbą;

2.1.7. skatinti visuomenės švietimą, domėjimąsi darniu nekilnojamojo turto vystymu;

2.1.8. siekti kitų Asociacijos narių poreikius atitinkančių ir galiojantiems teisės aktams neprieštaraujančių tikslų.

2.2. Įgyvendindama savo tikslus, Asociacija vykdo šią veiklą:

 • nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise nuoma ir eksploatavimas;
 • techninės įrangos naudojimo konsultacijos;
 • duomenų apdorojimo ir susijusi veikla;
 • veikla susijusi su duomenų bazėmis;
 • gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;
 • rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;
 • konsultacinė verslo ir valdymo veikla;
 • architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos;
 • techninis tikrinimas ir analizė;
 • kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla;
 • suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;
 • verslininkų ir darbdavių organizacijų veikla.

2.3. Asociacija gali vykdyti ir kitą įstatymų nedraudžiamą ūkinę – komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems Įstatams ir veiklos tikslams ir yra reikalinga Asociacijoms tikslams pasiekti.

 1. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Asociacija turi Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytas teises ir pareigas.

3.2. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, kituose teisės aktuose bei šiuose Įstatuose.

3.3. Asociacijos sudarytos sutartys bei kiti dokumentai, pasirašyti elektroniniu ar mobiliuoju parašu, laikomi lygiaverčiais ir turinčiais tokią pat teisinę galią, kaip ir sutartys ar kiti dokumentai, pasirašyti fiziškai, jeigu įmanoma tinkamai identifikuoti pasirašiusį asmenį.

 1. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Asociacijos nariais gali būti juridiniai asmenys, užsiimantys arba ketinantys užsiimti nekilnojamojo turto plėtros veikla, o taip pat kiti juridiniai asmenys, veikiantys nekilnojamojo turto srityje ir bendradarbiaujantys su nekilnojamąjį turtą plėtojančiais subjektais.

4.2. Asociacijos nariais taip pat gali būti visos ir bet kurios valstybės ir (arba) savivaldybės įmonės, įstaigos ar organizacijos, kurios bent dalį savo veiklos funkcijų įgyvendina nekilnojamojo turto srityje.

4.3. Be aukščiau Įstatų 4.1. ir 4.2. punktuose nurodytų asmenų, Asociacijos nariais taip pat gali būti visos ir bet kurios švietimo, kultūros ir mokslo institucijos (universitetai, kolegijos, mokslinių tyrimų institutai ir kitos), vykdančios ugdymą arba veikiančios nekilnojamojo turto srityje.

4.4. Asociacijos narys turi teisę:

4.4.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;

4.4.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis (už Asociacijos nustatytą mokestį, jeigu toks mokestis už atitinkamas paslaugas nustatytas);

4.4.3. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

4.4.4. bet kada išstoti iš Asociacijos prieš tai su ja atsiskaitęs. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir (arba) turtas negrąžinami;

4.4.5. laikinai, iki vienerių metų laikotarpiui, sustabdyti savo narystę Asociacijoje prieš tai su ja atsiskaitęs. Šiuo atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir (arba) turtas negrąžinami. Asociacijos nariui nusprendus atnaujinti savo narystę Asociacijoje, jis privalo raštu informuoti Valdybą, kuri artimiausiame savo posėdyje priima sprendimą dėl pareiškėjo narystės Asociacijoje atnaujinimo. Toks narys, atnaujinęs narystę ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo jos sustabdymo, pakartotinai stojamojo įnašo nemoka.

4.4.6. teikti pasiūlymus dėl Asociacijos veiklos, gauti ir skleisti informaciją apie Asociaciją;

4.4.7. įstatymų leidžiamais būdais ir iš anksto suderinus su Prezidentu, viešai pasisakyti Asociacijos vardu įvairiais Asociacijos veiklos klausimais, išreikšti nuomonę dėl teisėkūros, teikti pasiūlymus, paklausimus valstybės ir (arba) savivaldybių institucijoms bei pasisakyti dėl teisės aktų projektų, administracinės praktikos tobulinimo, teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir taikymo ir kitaip atstovauti Asociacijai, siekiant įgyvendinti šiuose Įstatuose numatytus Asociacijos tikslus.

4.4.7. kitas teisės aktuose ir šiuose Įstatuose nustatytas teises.

4.5. Asociacijos nariai privalo laikytis šių Įstatų ir nustatyta tvarka ir laiku mokėti nario mokestį.

4.6. Stojamųjų įnašų ir nario mokesčių dydis bei mokėjimo tvarka yra nustatoma Visuotinio narių susirinkimo.

4.7. Nauji Asociacijos nariai priimami Valdybos sprendimu. Juridinis asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, turi raštu pateikti Valdybai prašymą tapti Asociacijos nariu, kuriame be kita ko turi nurodyti savo identifikacinius duomenis bei įrodymus apie veiklos, nurodytos šių Įstatų 4.1 ir 4.2 punktuose, vykdymą ar ketinimą vykdyti tokią veiklą. Valdyba turi teisę netenkinti pateikto prašymo tapti Asociacijos nariu.

4.8. Asociacijos narys norintis išstoti iš Asociacijos arba laikinai sustabdyti savo narystę joje turi raštu pateikti prašymą Valdybai, kuri artimiausiame savo posėdyje priima sprendimą dėl tokio Asociacijos nario išstojimo iš Asociacijos arba laikino narystės joje sustabdymo.

4.9. Asociacijos nariai, nesilaikantys šių Įstatų, nemokantys nario mokesčių arba neatitinkantys Asociacijos nariams keliamų kriterijų, Valdybos sprendimu gali būti pašalinti iš Asociacijos.

 1. VALDYMAS

5.1. Asociacijos organai yra: Visuotinis narių susirinkimas, Valdyba, Prezidentas ir Direktorius.

5.2. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausiasis Asociacijos organas, kuris:

5.2.1. keičia Asociacijos įstatus;

5.2.2. renka ir atšaukia Valdybos narius;

5.2.3. renka ir atšaukia Prezidentą;

5.2.4. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

5.2.5. tvirtina Asociacijos biudžetą bei numatomos veiklos programą;

5.2.6. per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą;

5.2.7. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

5.2.8. išklauso ir įvertina Valdybos ataskaitas;

5.2.9. priima sprendimą dėl Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir renka auditorių ar audito įmonę;

5.2.10. sprendžia kitus Asociacijos veiklos klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir šiuos Įstatus tai nėra priskirta kitų Asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

5.3. Eilinį Visuotinį narių susirinkimą šaukia Valdyba kartą per metus ne vėliau nei per 4 (keturis) mėnesius nuo Asociacijos finansinių metų pabaigos. Valdybos sprendimu arba raštu pareikalavus ne mažiau negu 1/5 Asociacijos narių, turi būti sušauktas neeilinis Visuotinis narių susirinkimas.

5.4. Apie Visuotinio narių susirinkimo datą ne vėliau negu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki susirinkimo skelbiama šių Įstatų 8.2 nurodytu būdu, arba elektroniniu paštu arba kitaip raštu informuojamas kiekvienas Asociacijos narys. Pranešime apie rengiamą Visuotinį narių susirinkimą nurodoma preliminari susirinkimo darbotvarkė.

5.5. Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas (nutarimas) laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų “už” negu “prieš” (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, t.y. jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis), išskyrus:

5.5.1. nutarimai, nurodyti 5.2.1 ir 5.2.7 punktuose priimami, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių;

5.5.2. kai renkami Valdybos nariai, kiekvienas dalyvaujantis Susirinkime narys turi tiek balsų, kiek yra renkama Valdybos narių. Šiuos balsus dalyvaujantis skirsto savo nuožiūra, tačiau už vieną kandidatą negali būti skiriamas daugiau nei vienas balsas. Išrinktais laikomi daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių vienodą skaičių balsų yra daugiau nei laisvų vietų Valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Susirinkime dalyvaujantis narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

5.6. Jeigu Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau negu po mėnesio šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant to, kiek pakartotiniame susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.

5.7. Tarp Visuotinių narių susirinkimų Asociacijai vadovauja Valdyba susidedanti iš 10 (dešimties) narių. Valdybai vadovauja Valdybos pirmininkas.

5.8. Valdyba:

5.8.1. numato, svarsto ir tvirtina Asociacijos veiklos kryptis;

5.8.2. tvirtina Asociacijos pajamų ir išlaidų sąmatas;

5.8.3. iš savo narių gali rinkti narius, atsakingus už atskiras Asociacijos veiklos sritis, tame tarpe, tačiau tuo neapsiribojant, už Kauno skyriaus (kaip jis apibrėžtas 5.17 punkte veiklos koordinavimą;

5.8.4. skiria ir atleidžia Asociacijos Direktorių bei nustato jo atlyginimą;

5.8.5. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus, skiria filialų ir atstovybių vadovus;

5.8.6. atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos parengimą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metinės ataskaitos parengimą ir pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir visuotiniam narių susirinkimui;

5.8.7. tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo Asociacijos nariams tvarką;

5.8.8. priima sprendimus dėl Asociacijos buveinės adreso;

5.8.9. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.

5.8.10. sprendžia kitus Asociacijos veiklos klausimus, jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymui, kitiems Lietuvos Respublikos teisės aktams bei šiems Įstatams.

5.9. Kiekvienas Valdybos narys turi teisę įstatymų leidžiamais būdais viešai pasisakyti Asociacijos vardu įvairiais Asociacijos veiklos klausimais, išreikšti nuomonę dėl teisėkūros, prisidėti prie pasiūlymų, teikti pasiūlymus, paklausimus valstybės ir (arba) savivaldybių institucijoms bei pasisakyti dėl teisės aktų projektų, administracinės praktikos tobulinimo, teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir taikymo ir kitaip atstovauti Asociacijai, siekiant įgyvendinti šiuose Įstatuose numatytus Asociacijos tikslus;

5.9. Valdybos narius 4 (ketveriems) metams renka Visuotinis narių susirinkimas.

5.10. Valdyba renkasi ne rečiau negu vieną kartą per tris mėnesius. Pareikalavus Direktoriui, Prezidentui, Valdybos pirmininkui arba ne mažiau negu 1/5 Valdybos narių, turi būti sušauktas neeilinis Valdybos posėdis.

5.11. Valdybos posėdžiams pirmininkauja ir Valdybai vadovauja bei jos veiklą organizuoja Valdybos pirmininkas. Valdybos pirmininką iš savo narių išsirenka Valdyba. Valdyba gali periodiškai (Valdybos nustatytu periodiškumu) rotuoti, t. y. keisti Valdybos pirmininką.

5.12. Pirmininkauti Valdybos posėdžiui Valdybos pirmininkas gali pavesti kitiems Valdybos nariams. Valdybos pirmininkas ar kiti Valdybos nariai negali pirmininkauti Valdybos posėdžiui, jei sprendžiami tiesiogiai su jų asmeniu susiję klausimai bei negali šiais klausimais balsuoti.

5.13. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip pusė Valdybos narių. Valdybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jei balsavimo metu balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia Valdybos pirmininko balsas.

5.14. Valdybos nariai savo pareigas vykdo neatlygintinai. Valdyba už savo darbą atsiskaito Visuotinam narių susirinkimui.

5.15. Prezidentą 4 (ketverių) metų laikotarpiui renka Visuotinis narių susirinkimas. Prezidentą atšaukia Visuotinis narių susirinkimas.

5.16. Su Prezidentu gali būti sudaroma darbo sutartis. Prezidento atlygį ir kitas Prezidento darbo sutarties sąlygas nustato, tvirtina pareigų aprašą, skatina jį ir skiria nuobaudas Valdyba. Darbo sutartį su Prezidentu sudaro (pasirašo) bei nutraukia (pasirašo darbo sutarties nutraukimo dokumentus) Valdybos pirmininkas, jeigu Visuotinis narių susirinkimas to padaryti neįgalioja kito valdybos nario.

5.17. Prezidentas:

5.17.1. atstovauja Asociacijai ir jos narių interesams Lietuvos ir užsienio valstybių institucijose, įstaigose ir organizacijose, tarptautinėse organizacijose, kituose juridiniuose asmenyse, kuriuose Asociacija yra narė, dalininkė ar dalyvauja bet kokiomis kitomis teisėmis, visuose ir bet kuriuose renginiuose, taip pat, taip pat santykiuose su Asociacijos nariais, partneriais bei kitais trečiaisiais asmenimis;

5.17.2 Valdybos pirmininkui, Valdybos nariams, Direktoriui ar kitiems Prezidento pasirinktiems asmenims paveda atstovauti Asociaciją atliekant 5.17.1 punkte numatytus veiksmus;

5.17.3 pirmininkauja Visuotiniams narių susirinkimams;

5.17.4. atlieka kitas funkcijas, kurias Prezidentui paveda Asociacijos įstatai, Visuotinio narių susirinkimo ir Valdybos sprendimai.

5.18. Pirmininkauti Visuotiniam narių susirinkimui Valdybos narių susirinkimas gali pavesti kitiems Visuotinio narių susirinkimo išrinktiems asmenims.

5.19. Asociacijos kasdieninę veiklą organizuoja ir vykdo Direktorius, kurį skiria Valdyba.

5.20. Direktorius:

5.20.1. vadovauja Asociacijos administracijai;

5.20.2. Asociacijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja Asociacijai kitose institucijose;

5.20.3. priima ir atleidžia iš darbo administracijos darbuotojus, nustato jų pareigų aprašus ir atlyginimus;

5.20.4. Asociacijos vardu sudaro sutartis su trečiaisiais asmenimis;

5.20.5. išduoda prokūras;

5.20.6. įgyvendina Valdybos ir Visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

5.20.7. atsako už Asociacijos lėšų ir pajamų tvarkymą;

5.20.8. atsako už duomenų, nurodytų Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje, pateikimą Juridinių asmenų registrui;

5.20.9. atsiskaito Valdybai;

5.20.10. atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;

5.20.11. atsako už savanoriškos veiklos Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka organizavimą;

5.20.12. sprendžia kitus einamuosius Asociacijos veiklos klausimus, jei tai nepriskirta kitų organų kompetencijai.

5.21. Asociacijos Direktoriumi taip pat gali būti skiriamas asmuo, kuris yra Prezidentu, t. y. Asociacijos Prezidentu ir Direktoriumi gali būti tas pats asmuo, tokiu atveju toks asmuo atlieka tiek Prezidento, tiek Direktoriaus funkcijas.

5.22. Asociacijoje sudaromas jos struktūrinis padalinys – Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos Kauno skyrius (toliau vadinama „Kauno skyriumi“).

5.23. Kauno skyrius veikia kaip Asociacijos struktūrinis padalinys, organizuojantis ir aptarnaujantis Asociacijos veiklą bei įgyvendinantis Asociacijos tikslus Kauno regione.

5.24. Kauno skyrius savo veikloje vadovaujasi šiais Įstatais ir Asociacijos organų sprendimais bei kitais taikytinais teisės aktais.

5.25. Kauno skyrius veikia savarankiškai Asociacijos Valdybos sprendimu Kauno skyriui suteiktos kompetencijos bei Kauno skyriui priskirtos bendro Asociacijos biudžeto dalies ribose.

5.26. Kauno skyriaus veiklos planavimui, organizavimui bei koordinavimui Asociacijos Valdyba iš savo narių skiria 2 (du) Asociacijos Valdybos narius.

 1. ASOCIACIJOS ORGANŲ VEIKLOS FORMOS

6.1. Asociacijos organai veikia:

6.1.1. įprastine tvarka, susirenkant ir dalyvaujant organų nariams ir (arba) kitiems dalyviams fiziškai;

6.1.2. nuotoline tvarka, organų nariams ir (arba) kitiems dalyviams balsuojant ir dalyvaujant elektroninių ryšių priemonėmis.

6.2. Sprendimą dėl veiklos nuotoline tvarka, įskaitant ir visuotinio narių surinkimo bei Valdybos posėdžių organizavimą, priima Direktorius. Ne mažiau kaip 1/2 Asociacijos organo, kurio susirinkimas arba posėdis organizuojamas, narių, o Valdybos atveju ir Valdybos pirmininkas vienasmeniškai, turi teisę įpareigoti Direktorių pakeisti arba atšaukti Direktoriaus sprendimą dėl atitinkamo organo susirinkimo arba posėdžio organizavimo nuotoline tvarka. Ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos organo, kurio susirinkimas arba posėdis organizuojamas, narių turi iniciatyvos teisę dėl susirinkimo arba posėdžio organizavimo nuotoline tvarka. Sprendimai dėl Asociacijos susirinkimo arba posėdžio organizavimo nuotoline tvarka priimami prireikus svarstyti klausimus skubos tvarka ir (ar) kitais atvejais nesant galimybės susirinkti atitinkamo organo nariams fiziškai.

6.3. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu yra užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusiojo tapatybę.

6.4. Direktorius, arba Valdybos pirmininkas, ar kitas tinkamai įgaliotas asmuo (toliau vadinama „Susirinkimo organizatorius“) apie susirinkimo arba posėdžio organizavimą nuotoliniu būdu informuoja atitinkamo organo dalyvius, išsiųsdamas informacinį pranešimą ne vėliau kaip likus 10 (dešimčiai) kalendorinių dienų iki susirinkimo ar posėdžio (toliau vadinama „Susirinkimu“) dienos.

6.5. Aukščiau 6.4 punkte nurodytame informaciniame pranešime turi būti nurodoma, kad:

6.5.1. Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu ir Susirinkimo dalyviai dalyvaus ir balsuos jame elektroninių ryšių priemonėmis;

6.5.2. Susirinkimo dalyviai šių įstatų 6.6 punkte nustatyta tvarka ir terminais turi pateikti elektroninį paštą, kuriuo būtų galima operatyviai keistis informacija;

6.5.3. Susirinkimo dalyviai turi pasirūpinti tinkama bei saugia įranga, kurios pagalba būtų galima dalyvauti Susirinkime nuotoliniu būdu (kompiuterinę įrangą ar telefoną, elektroninio parašo sertifikatą, interneto ryšio prieigą ir kt.) arba iš anksto įspėti Susirinkimo organizatorių apie tokios įrangos poreikį.

6.6. Elektroninio pašto adresą komunikacijai Susirinkimo dalyvis turi pateikti iki Susirinkimo pradžios likus ne mažiau kaip 3 (trims) kalendorinėms dienoms, išskyrus atvejus, kai Susirinkimo dalyvis praeityje yra nurodęs savo elektroninio pašto adresą komunikacijai ir jis nėra pasikeitęs.

6.7. Susirinkimo organizatorius iki Susirinkimo pradžios parengia vaizdo pokalbių virtualų kambarį, naudodamas tokį funkcionalumą suteikiančią taikomąją programą arba pasirūpina kitokiomis saugiomis techninėmis priemonėmis bei, likus ne mažiau kaip 1 (vienai) darbo dienai iki Susirinkimo pradžios, Susirinkimo dalyviams išsiunčia prisijungimo duomenis, nuorodas bei visą kitą aktualią informaciją dalyvių nurodytais elektroninio pašto adresais.

6.8. Tuo atveju, jeigu Susirinkimo organizatoriui iškilo abejonių dėl Susirinkimo dalyvio tapatybės, Susirinkimo organizatorius gali naudoti papildomas priemones tapatybei nustatyti – paprašyti dalyvio elektroniniu parašu pasirašyti dalyvių registravimo sąrašą arba parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

6.9. Susirinkimo dalyviai yra registruojami dalyvių registravimo sąraše. Tuo atveju, jeigu dalyvio vardu dalyvauja įgaliotas asmuo, šio įgaliojimo originalą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją privaloma pateikti Asociacijai registruotu paštu iki Susirinkimo arba Susirinkimo organizatoriui elektroniniu paštu, kai įgaliojimas yra pasirašytas elektroniniu parašu, leidžiančiu identifikuoti pasirašantįjį asmenį.

6.10. Nuotoline tvarka organizuojant Susirinkimą, Susirinkimo metu atvirai balsuojama darbotvarkės klausimais. Slapto balsavimo atveju Susirinkimo organizatorius pasitelkia specialią taikomąją programą slapto balsavimo organizavimui, kurios pagalba yra nurodomas darbotvarkės klausimas ir galimi balsavimo variantai. Balsavimo rezultatai pažymimi susirinkimo protokole.

6.11. Susirinkimui naudojamos taikomosios programos ar kitos taikomosios programos pagalba turi būti daromas susirinkimo vaizdo ir (ar) garso įrašas. Susirinkimo dalyviai privalo (esant techninėms galimybėms) prisijungti vaizdo ryšiu, kad būtų galima vizualiai identifikuoti dalyvį.

6.12. Jeigu Susirinkimo dalyvis dėl kokių nors priežasčių nenorėtų ar negalėtų dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis Susirinkime, siekiant užtikrinti jo galimybes balsuoti Susirinkime, Susirinkimo organizatorius turi sudaryti galimybę dalyviui balsuoti iš anksto raštu. Tokiu atveju ne vėliau kaip iki Susirinkimo dienos, Susirinkimo dalyvis Asociacijai registruotu paštu iki Susirinkimo arba Susirinkimo organizatoriui elektroniniu paštu, kai balsavimo biuletenis yra pasirašytas elektroniniu parašu, leidžiančiu identifikuoti pasirašantįjį asmenį, privalo pateikti balsavimo biuletenį.

 1. ASOCIACIJOS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

7.1. Asociacija gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Asociacijos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

7.2. Sprendimus dėl Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Valdyba.

7.3. Filialas ar atstovybė veikia pagal Valdybos patvirtintus filialo ar atstovybės nuostatus.

7.4. Asociacijos filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia Valdyba.

 1. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA, PAGAL KURIĄ SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA

8.1. Visuotinio narių susirinkimo nutarimai ir kiti nutarimai, sprendimai ar pranešimai, su kuriais reikia supažindinti Asociacijos narius arba kitus asmenis, išsiunčiami jiems ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų po atitinkamo nutarimo ar sprendimo priėmimo. Už savalaikį nutarimų, sprendimų ar pranešimų išsiuntimą atsako Direktorius.

8.2. Visi Asociacijos pranešimai ir skelbimai, kurie turi būti paskelbti viešai, o taip pat kita informacija, kuri turi būti paskelbta viešai, skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.

 

 1. ASOCIACIJOS TURTAS IR PAJAMŲ ŠALTINIAI

9.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti jos įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas iš šių Įstatų 8.2 straipsnyje nustatytų lėšų.

9.2. Asociacijos pajamų šaltiniai:

9.2.1. narių stojamieji įnašai, kasmetiniai narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;

9.2.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;

9.2.3. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas (įskaitant, bet neapsiribojant rėmėjų perduotomis lėšomis);

9.2.4. užsienio fizinių ir juridinių asmenų bei tarptautinių organizacijų perduotos lėšos ir turtas;

9.2.5. palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;

9.2.6. pajamos gautos už parduotą turtą bei teikiamas paslaugas;

9.2.7. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;

9.2.8. lėšos gautos kaip parama;

9.2.9. kitos teisėtai gautos lėšos.

9.3. Asociacijos lėšos ir pajamos naudojami Įstatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti, ilgalaikiam turtui, inventoriui įsigyti ir eksploatuoti, Asociacijos samdomų darbuotojų išlaikymui bei jų veiklai organizuoti.

 1. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

10.1. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinis narių susirinkimas, kuris tvirtina Asociacijos veiklos ataskaitą. Tarp visuotinių narių susirinkimų Asociacijos veiklos kontrolę vykdo Valdyba.

10.2. Asociacijoje lėšų ir pajamų naudojimo kontrolę vykdo auditorius, kuris:

10.2.1. tikrina Asociacijos finansinę veiklą bei dokumentaciją ir išvadas – ataskaitą pateikia Visuotiniam susirinkimui;

10.2.2. visuotinio narių susirinkimo ar Valdybos pavedimu atlieka Asociacijoje finansinius buhalterinius patikrinimus.

10.3. Direktorius privalo pateikti auditoriui jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.

10.4. Auditoriumi negali būti Valdybos nariai bei Direktorius ar administracijos darbuotojai.

 1. ASOCIACIJOS REORGANIZAVIMAS LIKVIDAVIMAS

11.1. Asociacija reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

12.1. Asociacijos buveinė keičiama Valdybos sprendimu.

 1. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

13.1. Asociacijos Įstatai gali būti keičiami Visuotinio narių susirinkimo nutarimu.

Įstatai pasirašyti 2020 m. liepos 1 d.

 

PATVIRTINTA

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos

Visuotiniame eiliniame narių susirinkime 2023 06 29

STOJAMOJO ĮNAŠO IR NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

 

 1. Visuotinis narių susirinkimas, įvykęs 2023 06 29, patvirtino tokius stojamųjų įnašų ir nario mokesčio dydžius nuo 2023 07 01:

1.1. Stojamasis įnašas Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos (toliau – „Asociacija“) nariams, nurodytiems Asociacijos įstatų (toliau – „Įstatai“) 4.1 punkte, yra  600 Eur;

1.2. Asociacijos nario mokestis Asociacijos nariams, nurodytiems Įstatų 4.1 ir 4.2 punktuose, yra nustatomas 300 Eur per mėnesį, t. y. 3600 Eur per metus;

1.3. Asociacijos nariai, nurodyti Įstatų 4.3 punkte, yra atleidžiami nuo stojamojo įnašo ir Asociacijos nario mokesčio mokėjimo;

 1. Juridinis asmuo pageidaujantis tapti Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos nariu:

2.1. Teikia prašymą Asociacijos prezidentui;

2.2. Prašymas registruojamas Asociacijos administracijoje;

2.3 Pareiškėjo pageidavimas svarstomas artimiausiame Asociacijos valdybos posėdyje.

 1. Nauji Asociacijos nariai priimami Asociacijos valdybos sprendimu, remiantis Įstatų 4.7 punktu.

3.1. Naujiems Asociacijoms nariams posėdžio sprendimą per 5 darbo dienas praneša Asociacijos direktorius;

3.2. Naujai priimtas narys ir Asociacijos direktorius per 10 darbo dienų po valdybos posėdžio pasirašo sutartį dėl narystės Asociacijoje;

3.3. Pasirašius sutartį, Asociacijos direktorius, per 3 darbo dienas pateikia naujai priimtam nariui sąskaitą dėl stojamojo įnašo ir nario mokesčio už einamąjį ketvirtį (išskyrus šios tvarkos 1.5 punkte numatytus atvejus).

3.4. Naujai priimtas narys Asociacijos stojamąjį įnašą ir nario mokestį už einamąjį ketvirtį sumoka per 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos.

 1. Asociacijos nario mokestis mokamas tokia tvarka:

4.1. Asociacijos nario mokestis mokamas kartą per ketvirtį.

4.2. Asociacijos direktorius Asociacijos nariams pateikia 1/4 Asociacijos nario metinio mokesčio dydžio sąskaitas iki kiekvienų einamųjų metų:

4.2.1. sausio 10 d. – už pirmąjį einamųjų metų ketvirtį;

4.2.2. balandžio 10 d. – už antrąjį einamųjų metų ketvirtį ;

4.2.3. liepos 10 d. – už trečiąjį einamųjų metų ketvirtį;

4.2.4. spalio 10 d. – už ketvirtąjį einamųjų metų ketvirtį.

4.3. Asociacijos narys kiekvienais einamaisiais metais privalo apmokėti 4.2 punkte nurodytas sąskaitas iki einamųjų metų atitinkamai:

4.3.1. sausio 31 d. – sąskaitą, nurodytą šios tvarkos 4.2.1 punkte;

4.3.2. balandžio 30 d. – sąskaitą, nurodytą šios tvarkos 4.2.2 punkte;

4.3.3. liepos 31 d. – sąskaitą, nurodytą šios tvarkos 4.2.3 punkte;

4.3.4. spalio 31 d. – sąskaitą, nurodytą šios tvarkos 4.2.4 punkte.

 1. Asociacijos narys ir naujai priimamas Asociacijos narys, nesumokėjęs stojamojo įnašo ir nario mokesčio per 3 ir 4 punktuose nustatytą terminą (išskyrus šios tvarkos 1.5 punkte numatytus atvejus):

5.1. Negali dalyvauti Asociacijos veikloje;

5.2. Artimiausiame valdybos posėdyje Asociacijos direktoriaus teikimu yra svarstomas klausimas dėl jo narystės Asociacijoje.

5.3. Jei Asociacijos narys ir naujai priimamas narys nesumoka stojamojo įnašo ar nario mokesčio per 6 mėn. terminą, jis pašalinamas iš Asociacijos šios tvarkos 7 punkte nustatyta tvarka.

 1. Asociacijos narys, pageidaujantis išstoti iš Asociacijos arba laikinai sustabdyti savo narystę joje:

6.1. Pateikia prašymą Asociacijos prezidentui;

6.2. Prašymas yra registruojamas Asociacijos administracijoje.

6.3. Asociacijos valdyba priima sprendimą dėl narystės artimiausiame savo posėdyje. Apie priimtą nutarimą dėl narystės Asociacijoje išstojantysis arba laikinai sustabdantis narystę narys yra informuojamas per 5 darbo dienas po sprendimo priėmimo. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir/ar turtas negrąžinamas.

6.4. Kilus ginčui, išstojęs arba laikinai sustabdęs narystę Asociacijos narys teikia pareiškimą Asociacijos prezidentui, kuris svarstomas artimiausiame valdybos posėdyje.

 1. Asociacijos nariai, nesilaikantys Įstatų 4.9 punkto, gali būti pašalinti iš Asociacijos:

7.1. Asociacijos administracija per 5 darbo dienas informuoja narį dėl pašalinimo iš Asociacijos.

7.2. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir/ar turtas negrąžinamas.

7.3. Kilus ginčui išstojęs Asociacijos narys teikia pareiškimą Asociacijos prezidentui, kuris svarstomas artimiausiame valdybos posėdyje.

 1. Asociacijos narių sąrašas yra viešas ir skelbiamas tinklalapyje .
 2. Už Asociacijos narių apskaitą, informacijos teikimą, savalaikį mokesčių mokėjimą ir sąskaitų išrašymą yra atsakingas Asociacijos direktorius.